Mondart

Bei ons am Rhein- on Musseleck

Do geht et Leit, die Sohn su dumm:
ons „Mondart“ wär net scheen!
Se schwätze Villes drom erom 
om rede gruße Teen.
Gemiehtlich klingt, dat mohß mer sohn,
ons Kowelenz Platt,
wenn zwei et richtig babbele dohn,
mer seine Spaß dran hat.

„S u   s c h w ä t z e   m e r!“ hann hei am Rhein
dat Herz am rechte Fleck,
weil mir gedaaft en Kowelenz sein,
am Rhein- on Musseleck.

On widder hat mer Leit, doe sohn:
„Dä Wein wär hei ze goht!“
drom nähte mir nix schaffe dohn,
dä Leichtsinn läg em Bloht.
Mir schaffe hei doch freeh on spät
on sein geweß net faul,
en Sempel es, dä suwat säht,
e richtig Leejemaul.

„S u   s c h a f f e   m e r!“ met Hänn on Feehs.
Werd och alsmol gezecht;
mer trinkt sei Vertelche geweß,
dat es net mieh wie recht!

Mir lache gär! worum och net?
als lustig sein bekannt,
on wo et wat ze feiere get,
do es mer bei der Hand.
Dat flott bei ons geschunkelt wierd 
es ganz nadierlich doch,
dat hann mir von däm Rhein geliehrt,
dä schunkelt nämlich och!

„S u   f e i e r e   m e r!“ met Schmeß on Schwung
Genörgels hat kai Zweck,
denn dä Humor bleift ewig jung
am Rhein- on Musseleck!

von Josefine Moos